Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Rybniku

  Odwiedź nas na facebooku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału

Opublikowano: 11-06-2021

Zarząd Oddziału Rybnik Związku Kynologicznego w Polsce zawiadamia członków Oddziału, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się 28.06.2021 (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42, Zespół Szkół – sala gimnastyczna, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Rybnik

1. Otwarcie Walnego Zgromadzania

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzania oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie komisji Mandatowej, Sktutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:

a. Zarządu Oddziału

b. Oddziałowej Komisji Hodowlanej

8. Sprawozdanie finansowe

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

11. Dyskusja nad sprawozdaniami

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący, czyli 2021.

14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

15. Wybór na okres kadencji:

- członków Zarządu Oddziału,

- członków Komisji Rewizyjnej

- członków Sądu Koleżeńskiego.

16. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów

17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Informujemy członków Oddziału, że w Biurze Oddziału wyłożony jest protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego z dnia 10.02.2020r. z którym można się zapoznać.

Data zamieszczenia na stronie internetowej 11.06.2021r.Przewodniczący Zarządu Oddział Rybnik ZKwP     Wiceprzewodniczący ds.Hodowlanych

Leszek Salamon                                                                   Józef Szczekała

  KONTAKT

ZKwP Oddział w Rybniku

ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik

CZYNNE:
w poniedziałek, środę i piątek
od 16:00 do 19:00

telefon/fax: (+48) 32 423 58 52
komórkowy: 571 279 609
e-mail: zk-rybnik@wp.pl

UWAGA, NOWY NUMER KONTA

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
95 8454 1095 2031 0061 7556 0001