Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Rybniku

  Odwiedź nas na facebooku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału Rybnik ZKwP 10.02.2020r.

Opublikowano: 27-01-2020

Zarząd Oddziału Rybnik Związku Kynologicznego

w Polsce zawiadamia członków Oddziału, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 10 lutego 2020 roku (poniedziałek)

o godzinie 18.00 w Rybniku ul. Rajska 16PORZĄDEK OBRAD


Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału Rybnik

1. Otwarcie Walnego Zgromadzania

2. Wybory Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzania oraz protokolantów.

3. Powołanie komisji Mandatowej i Wnioskowej.

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:

a. Zarządu Oddziału

b. Oddziałowej Komisji Hodowlanej

8. Sprawozdanie finansowe

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

11. Dyskusja nad sprawozdaniami

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący, czyli 2020

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia


Informujemy Członków Oddziału, że w Biurze Oddziału wyłożony jest protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego z dnia 08.02.2019r. z którym można się zapoznać.


Data zamieszczenia na stronie internetowej 27.01.2020r.


Przewodniczący Zarządu Oddziału Rybnik ZKwP

Leszek Salamon

  KONTAKT

ZKwP Oddział w Rybniku

ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik

CZYNNE:
w poniedziałek, środę i piątek
od 16:00 do 19:00

telefon/fax: (+48) 32 423 58 52
komórkowy: 571 279 609
e-mail: zk-rybnik@wp.pl

UWAGA, NOWY NUMER KONTA

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
95 8454 1095 2031 0061 7556 0001