Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Rybniku

  Odwiedź nas na facebooku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Opublikowano: 14-01-2019

Zarząd Oddziału Rybnik Związku Kynologicznego w Polsce zawiadamia członków Oddziału, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 8 lutego 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w Rybniku ul. Rajska 16

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału Rybnik

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:

- Zarządu Oddziału,

- Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący, czyli na rok 2019.

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy Członków Oddziału, że w Biurze Oddziału wyłożony jest protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 21.02.2018r. z którym można się zapoznać.

Data zamieszczenia na stronie internetowej 14.01.2019r.

Przewodniczący Zarządu Oddziału Rybnik

Leszek Salamon

  KONTAKT

ZKwP Oddział w Rybniku

ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik

CZYNNE:
w poniedziałek, środę i piątek
od 16:00 do 19:00

telefon/fax: (+48) 32 423 58 52
e-mail: zk-rybnik@wp.pl

UWAGA, NOWY NUMER KONTA

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
95 8454 1095 2031 0061 7556 0001