Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Rybniku

  Odwiedź nas na facebooku

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału

Opublikowano: 27-01-2017

Zarząd Oddziału Rybnik ZKwP zawiadomia członków Oddziału, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się 27.02.2017r. (poniedziełek) o godzinie 18.00 w Rybniku ul. Rajska 16.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału Rybnik ZKwP.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności: - Zarządu Oddziału, - Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe.

9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2017.

14. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów, który odbędzie się w Warszawie 27-28.05.2017r.

15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Informujemy członków Oddziału, że w Biurze Oddziału wyłożony jest protokół

z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego z dnia 9.03.2016r.,

z którym można się zapoznać.

  KONTAKT

ZKwP Oddział w Rybniku

ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik

CZYNNE:
w poniedziałek, środę i piątek
od 16:00 do 19:00

telefon/fax: (+48) 32 423 58 52
e-mail: zk-rybnik@wp.pl

UWAGA, NOWY NUMER KONTA

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
95 8454 1095 2031 0061 7556 0001